Tình hình thu chi ngân sách tỉnh Quảng Trị

THỜI GIAN THU NGÂN SÁCH CHI NGÂN SÁCH
Tháng 9 năm 2019
(Báo cáo số 192/BC-UBND ngày 09/10/2019 của UBND tỉnh)
Tổng thu ngân sách địa bàn đến 30/9/2019: 2.154.617 triệu đồng/KH 2.9000.000 triệu đồng, đạt 74% dự toán địa phương Tổng chi ngân sách địa phương đến 30/9/2019: 5.409.197 triệu đồng/KH 7.906.788 triệu đồng, đạt 68% dự toán địa phương
- Thu nội địa: 1.792.189 triệu đồng/KH 2.570.000 triệu đồng, đạt 70% dự toán
- Thu XNK: 350.081 triệu đồng/KH 330.000 triệu đồng, đạt 106% dự toán địa phương
- Thu ngân sách địa phương hưởng không kể thu sử dụng đất và xổ số: 1.088.432 triệu đồng/KH 1.604.722 triệu đồng, đạt 68% dự toán.
- Chi đầu tư: 718.221 triệu đồng/KH 1.117.382 triệu đồng, đạt 64% dự toán
- Chi thường xuyên: 3.144.392 triệu đồng/KH 4.640.978 triệu đồng, đạt 68% dự toán
Tháng 8 năm 2019
(Báo cáo số 165/BC-UBND ngày 06/9/2019 của UBND tỉnh)
Tổng thu ngân sách địa bàn đến 31/8/2019: 1.929.625 triệu đồng/KH 2.9000.000 triệu đồng, đạt 67% dự toán địa phương giao và 77% dự toán Trung ương, bằng 116% cùng kỳ năm 2018. Tổng chi ngân sách địa phương đến 31/8/2019: 4.683.490 triệu đồng/KH 7.906.788 triệu đồng, đạt 62% dự toán địa phương giao và bằng 110% so với cùng kỳ năm 2018.
- Thu nội địa: 1.602.104 triệu đồng/KH 2.570.000 triệu đồng, đạt 62% dự toán địa phương; 73% dự toán Trung ương, bằng 111% cùng kỳ năm 2018.
- Thu XNK: 315.920 triệu đồng/KH 330.000 triệu đồng, đạt 96% dự toán địa phương, 100% dự toán Trung ương, bằng 163% so với cùng kỳ năm 2018.
- Chi đầu tư: 684.181 triệu đồng/KH 1.117.382 triệu đồng, đạt 61% dự toán địa phương và bằng 139% so với cùng kỳ năm 2018.
- Chi thường xuyên: 2.787.166 triệu đồng/KH 4.640.978 triệu đồng, đạt 60% dự toán địa phương và bằng 103% so với cùng kỳ năm 2018.
6 tháng đầu năm 2019
(Báo cáo số 120/BC-UBND ngày 05/7/2019 của UBND tỉnh)
Tổng thu ngân sách địa bàn đến 30/6/2019: 1.395.257 triệu đồng/KH 2.9000.000 triệu đồng, đạt 48% dự toán địa phương giao và 55% dự toán Trung ương, bằng 115% cùng kỳ năm 2018. Tổng chi ngân sách địa phương đến 30/6/2019: 3.390.635 triệu đồng/KH 7.906.788 triệu đồng, đạt 43% dự toán địa phương giao và bằng 111% so với cùng kỳ năm 2018.
- Thu nội địa: 1.132.045 triệu đồng/KH 2.570.000 triệu đồng, đạt 44% dự toán địa phương; 51% dự toán Trung ương, bằng 107% cùng kỳ năm 2018.
- Thu XNK: 255.339 triệu đồng/KH 330.000 triệu đồng, đạt 77% dự toán địa phương, 81% dự toán Trung ương, bằng 172% so với cùng kỳ năm 2018.
- Chi đầu tư: 580.049 triệu đồng/KH 1.117.382 triệu đồng, đạt 52% dự toán địa phương và bằng 156% so với cùng kỳ năm 2018.
- Chi thường xuyên: 2.080.731 triệu đồng/KH 4.640.978 triệu đồng, đạt 45% dự toán địa phương và bằng 102% so với cùng kỳ năm 2018.
Tháng 5 năm năm 2019
(Báo cáo số 95/BC-UBND ngày 10/6/2019 của UBND tỉnh)
Tổng thu ngân sách địa bàn đến 31/5/2019: 1.191.975 triệu đồng/KH 2.9000.000 triệu đồng, đạt 41% dự toán địa phương giao. Tổng chi ngân sách địa phương đến 31/5/2019: 2.805.299 triệu đồng/KH 7.906.788 triệu đồng, đạt 35% dự toán địa phương giao
- Thu nội địa: 958.611 triệu đồng/KH 2.570.000 triệu đồng, đạt 37% dự toán
- Thu XNK: 226.257 triệu đồng/KH 330.000 triệu đồng, đạt 69% dự toán
- Chi đầu tư: 543.164 triệu đồng/KH 1.117.382 triệu đồng, đạt 49% dự toán
- Chi thường xuyên: 1.737.329 triệu đồng/KH 4.640.978 triệu đồng, đạt 37% dự toán.
Tháng 4 năm năm 2019
(Báo cáo số 74/BC-UBND ngày 09/5/2019 của UBND tỉnh)
Tổng thu ngân sách địa bàn đến 30/4/2019: 918.700 triệu đồng/KH 2.9000.000 triệu đồng, đạt 23% dự toán địa phương giao. Tổng chi ngân sách địa phương đến 30/4/2019: 2.288.323 triệu đồng/KH 7.906.788 triệu đồng, đạt 29% dự toán địa phương giao
- Thu nội địa: 724.172 triệu đồng/KH 2.570.000 triệu đồng, đạt 28% dự toán
- Thu XNK: 187.441 triệu đồng/KH 330.000 triệu đồng, đạt 57% dự toán
- Chi đầu tư: 495.400 triệu đồng/KH 1.117.382 triệu đồng, đạt 44% dự toán
- Chi thường xuyên: 1.396.051 triệu đồng/KH 4.640.978 triệu đồng, đạt 30% dự toán.
Tháng 3 năm năm 2019
(Báo cáo số 45/BC-UBND ngày 05/4/2019 của UBND tỉnh)
Tổng thu ngân sách trên địa bàn đến 31/3/2019: 678.769 triệu đồng/KH 2.9000.000 triệu đồng, đạt 23% dự toán địa phương giao. Tổng chi ngân sách địa phương đến 31/3/2019: 1.679.571 triệu đồng/KH 7.906.788 triệu đồng, đạt 21% dự toán địa phương giao
- Thu nội địa: 526.186 triệu đồng/KH 2.570.000 triệu đồng, đạt 20% dự toán
- Thu XNK: 45.796 triệu đồng/KH 330.000 triệu đồng, đạt 44% dự toán
- Chi đầu tư: 456.749 triệu đồng/KH 1.117.382 triệu đồng, đạt 41% dự toán
- Chi thường xuyên: 1.030.326 triệu đồng/KH 4.640.978 triệu đồng, đạt 22% dự toán.
 Tháng 2 năm 2019
(Báo cáo số 27/BC-UBND ngày 11/3/2019 của UBND tỉnh)
Tổng thu ngân sách trên địa bàn: 482.157 triệu đồng/KH 2.9000.000 triệu đồng, đạt 17% dự toán địa phương giao. Tổng chi ngân sách địa phương: 857.249 triệu đồng/KH 7.906.788 triệu đồng, đạt 11% dự toán địa phương giao
- Thu nội địa: 371.816 triệu đồng/KH 2.570.000 triệu đồng, đạt 14% dự toán
- Thu XNK: 110.341 triệu đồng/KH 330.000 triệu đồng, đạt 33% dự toán
- Chi đầu tư: 215.010 triệu đồng/KH 1.117.382 triệu đồng, đạt 19% dự toán
- Chi thường xuyên: 614.174 triệu đồng/KH 4.640.978 triệu đồng, đạt 13% dự toán.
Tháng 01 năm 2019
(Báo cáo số 15/BC-UBND ngày 31/01/2019 của UBND tỉnh)
Tổng thu ngân sách nhà nước trên địa bàn: 67,91 tỷ đồng, bằng 2,34% dự toán địa phương và tăng 4,41% so với cùng kỳ năm trước Tổng chi ngân sách địa phương: 143,59 tỷ đồng, bằng 1,82% dự toán và tăng 167,22% so với cùng kỳ năm trước
- Thu nội địa: 55,25 tỷ đồng, bằng 2,15% dự toán
- Thu từ hoạt động XNK: 12,66 tỷ đồng, bằng 3,84% dự toán
- Chi đầu tư phát triển: 5,52 tỷ đồng, bằng 0,49% dự toán
- Chi thường xuyên: 138,07 tỷ đồng, bằng 2,96% dự toán.
NĂM 2018
(Báo cáo số 222/BC-UBND ngày 16/11/2018 của UBND tỉnh)
Tổng thu ngân sách nhà nước trên địa bàn năm 2018 ước thực hiện 2.597 tỷ đồng, đạt 100% dự toán địa phương và bằng 106% cùng kỳ năm 2017 Tổng chi ngân sách địa phương ước thực hiện 9.327,698 tỷ đồng, đạt 123% dự toán và bằng 118% so với cùng kỳ năm trước
- Thu nội địa: 2.295 tỷ đồng, đạt 100% dự toán địa phương và tăng 5% dự toán TW
- Thu từ hoạt động XNK: 302 tỷ đồng, đạt 100% dự toán
- Chi đầu tư phát triển: 1.263,562 tỷ đồng/838,810 tỷ đồng, đạt 151% dự toán vàn bằng 128% so với cùng kỳ năm trước
- Chi thường xuyên: 4.658,383 tỷ đồng, đạt 105% dự toán và bằng 103% so với cùng kỳ năm trước
- Chi thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia, chương trình mục tiêu từ nguồn ngân sách Trung ương bổ sung là 3.234,902 tỷ đồng, đạt 153% dự toán và bằng 165% so với cùng kỳ năm trước.
Tháng 9 năm 2018
(Báo cáo số 192/BC-UBND ngày 4/10/2018 của UBND tỉnh)
Tổng thu ngân sách trên địa bàn: 1.846.497 triệu đồng/KH 2.597.000 triệu đồng, đạt 71% dự toán địa phương giao Tổng chi ngân sách địa phương: 4.896.826  triệu đồng/KH 7.595.565 triệu đồng, đạt 64% dự toán địa phương giao
- Thu nội địa: 1.633.797 triệu đồng/KH 2.295.000 triệu đồng, đạt 71% dự toán.
- Thu XNK: 209.700 triệu đồng/KH 302.000 triệu đồng, đạt 69% dự toán.
- Chi thường xuyên: 3.111.536 triệu đồng/KH 4.446.070 triệu đồng, đạt 69% dự toán.
- Chi đầu tư phát triển: 547.685 triệu đồng/KH 838.810 triệu đồng, đạt 65% dự toán
Tháng 8 năm 2018
(Báo cáo số 175/BC-UBND ngày 07/9/2018 của UBND tỉnh)
Tổng thu ngân sách trên địa bàn: 1.636.877 triệu đồng/KH 2.597.000 triệu đồng, đạt 63% dự toán địa phương Tổng chi ngân sách địa phương: 4.254.688  triệu đồng/KH 7.595.565 triệu đồng, đạt 56% dự toán địa phương
- Thu nội địa: 1.442.774 triệu đồng/KH 2.295.000 triệu đồng, đạt 63% dự toán.
- Thu XNK: 194.103 triệu đồng/KH 302.000 triệu đồng, đạt 64% dự toán.
- Chi thường xuyên: 2.716.210 triệu đồng/KH 4.446.070 triệu đồng, đạt 61% dự toán
- Chi đầu tư phát triển: 493.110 triệu đồng/KH 838.810 triệu đồng, đạt 59% dự toán
 Tháng 7 năm 2018
(Báo cáo số 157/BC-UBND ngày 08/8/2018 của UBND tỉnh)
Tổng thu ngân sách trên địa bàn: 1.482.159 triệu đồng/KH 2.597.000 triệu đồng, đạt 57% dự toán địa phương Tổng chi ngân sách địa phương: 3.651.699 triệu đồng/KH 7.595.565 triệu đồng, đạt 48% dự toán địa phương
- Thu nội địa: 1.289.487 triệu đồng/KH 2.295.000 triệu đồng, đạt 56% dự toán
- Thu XNK: 177.672 triệu đồng/KH 302.000 triệu đồng, đạt 59% dự toán
- Chi đầu tư phát triển: 449.081 triệu đồng/KH 838.810 triệu đồng, đạt 54% dự toán
- Chi thường xuyên: 2.456.297 triệu đồng/KH 4.446.070 triệu đồng, đạt 55% dự toán
6 tháng đầu năm 2018
(Báo cáo số 103/BC-UBND ngày 29/6/2018 của UBND tỉnh)
Tổng thu ngân sách trên địa bàn: 1.153,405 tỷ đồng/DT 2.597 tỷ đồng, đạt 44% dự toán địa phương Tổng chi ngân sách địa phương: 2.826,217 tỷ đồng/DT: 7.595,565 tỷ đồng, đạt 37% dự toán địa phương
- Thu nội địa: 1.013,350 tỷ đồng/DT 2.295 tỷ đồng, đạt 44% dự toán địa phương.
- Thu từ hoạt động XNK: 140,055 tỷ đồng, đạt 46% dự toán địa phương
- Chi đầu tư phát triển: 344,640 tỷ đồng, đạt 41% dự toán.
- Chi thường xuyên: 1.867,709 tỷ đồng, đạt 42% dự toán
Tháng 5/2018
(Báo cáo số 88/BC-UBND ngày 07/6/2018 của UBND tỉnh)
Tổng thu ngân sách trên địa bàn: 900,450 tỷ đồng/DT 2.597 tỷ đồng, đạt 35% dự toán địa phương Tổng chi ngân sách địa phương: 2.455,737 tỷ đồng/DT: 7.595,565 tỷ đồng, đạt 32% dự toán địa phương
- Thu nội địa: 799,019 tỷ đồng/DT 2.295 tỷ đồng, đạt 35% dự toán địa phương.
- Thu từ hoạt động XNK: 101,431 tỷ đồng, đạt 34% dự toán địa phương
- Chi đầu tư phát triển: 313,824 tỷ đồng, đạt 37% dự toán.
- Chi thường xuyên: 1.620,129 tỷ đồng, đạt 36% dự toán
Tháng 4/2018
(Báo cáo số 69/BC-UBND ngày 9/5/2018 của UBND tỉnh)
Tổng thu ngân sách trên địa bàn: 670.768 triệu đồng/KH 2.597.000 triệu đồng, đạt 26% dự toán địa phương giao Tổng chi ngân sách địa phương: 1.974.086 triệu đồng/KH: 7.595.565 triệu đồng, đạt 26% dự toán địa phương giao 
- Thu nội địa: 597.243 triệu đồng/KH 2.295.000 triệu đồng, đạt 26% dự toán.
- Thu XNK: 73.525 triệu đồng/KH 302.000 triệu đồng, đạt 24% dự toán.
- Chi thường xuyên: 1.303.032 triệu đồng/KH 4.446.070 triệu đồng, đạt 21% dự toán.
- Chi đầu tư phát triển: 251.138 triệu đồng/KH 838.810 triệu đồng, đạt 31% dự toán.
Quý 1/2018
(Báo cáo số 48/BC-UBND ngày 05/4/2018 của UBND tỉnh)
Tổng thu ngân sách nhà nước trên địa bàn: 485.746 triệu đồng/KH 2.597.000 triệu đồng, đạt 19% dự toán địa phương giao Tổng chi ngân sách địa phương: 1.496.711 triệu đồng/KH: 7.595.565 triệu đồng, đạt 20% dự toán địa phương giao 
- Thu nội địa: 430.350 triệu đồng/KH 2.295.000 triệu đồng, đạt 19% dự toán.
- Thu XNK: 55.381 triệu đồng/KH 302.000 triệu đồng, đạt 18% dự toán.
- Chi thường xuyên: 926.169 triệu đồng/KH 4.446.070 triệu đồng, đạt 21% dự toán.
- Chi đầu tư phát triển: 223.000 triệu đồng/KH 838.810 triệu đồng, đạt 27% dự toán.
Tháng 02/2018
(Báo cáo số 28/BC-UBND ngày 07/3/2018 của UBND tỉnh)
Tổng thu ngân sách nhà nước trên địa bàn: 341.879 triệu đồng/KH 2.597.000 triệu đồng, đạt 13% dự toán địa phương giao Tổng chi ngân sách địa phương: 775.299 triệu đồng/KH: 7.595.565 triệu đồng, đạt 10% dự toán địa phương giao
- Thu nội địa 299.498 triệu đồng/KH 2.295.000 triệu đồng, đạt 13% dự toán.
- Thu XNK: 42.381 triệu đồng/KH 302.000 triệu đồng, đạt 14% dự toán.
- Chi thường xuyên: 577.973 triệu đồng/KH 4.446.070 triệu đồng, đạt 13% dự toán.
Tháng 01/2018
(Báo cáo số 11/BC-UBND ngày 02/02/2018 của UBND tỉnh)
Tổng thu ngân sách nhà nước trên địa bàn: 152.222 triệu đồng/KH 2.597.000 triệu đồng, đạt 5,8% dự toán địa phương giao Tổng chi ngân sách địa phương: 206.032 triệu đồng/KH: 7.595.565 triệu đồng, đạt 3% dự toán địa phương giao
- Thu nội địa: 150.699 triệu đồng/KH 2.295.000 triệu đồng, đạt 6,6% dự toán.
- Thu XNK: 1.522 triệu đồng/KH 302.000 triệu đồng, đạt 0,5% dự toán.
- Chi đầu tư phát triển: 11.948 triệu đồng/KH 838.810 triệu đồng, đạt 1% dự toán.
- Chi thường xuyên: 194.084 triệu đồng/KH 4.446.070 triệu đồng, đạt 4% dự toán.
Tháng 11/2017
(Báo cáo số 248/BC-UBND ngày 05/12/2017 của UBND tỉnh)
Thu ngân sách trên địa bàn: 2.088,209 tỷ đồng/DT: 2.396 tỷ đồng, đạt 87% dự toán địa phương Tổng chi ngân sách địa phương: 5.114,792 tỷ đồng/DT: 6.891,157 tỷ đồng, đạt 74% dự toán địa phương
- Thu nội địa: 1.836,791 tỷ đồng/DT: 2.126 tỷ đồng, đạt 86% dự toán địa phương
- Thu từ hoạt động xuất khẩu, nhập khẩu: 251,418 tỷ đồng, đạt 93% dự toán địa phương
- Chi đầu tư phát triển: 631,464 tỷ đồng/DT: 726,4 tỷ đồng, đạt 87% dự toán địa phương
- Chi thường xuyên: 3.639,364 tỷ đồng, đạt 83% dự toán địa phương
- Chi thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia, chương trình mục tiêu từ nguồn ngân sách Trung ương bổ sung (bao gồm chi thực hiện các dự án từ nguồn vốn nước ngoài): 561,578 tỷ đồng, đạt 37% dự toán.
 
Tháng 9/2017
(Báo cáo số 189/BC-UBND ngày 05/10/2017 của UBND tỉnh)
Thu ngân sách trên địa bàn: 1.651,161 tỷ đồng/DT:  2.396 tỷ đồng, đạt 69% dự toán địa phương Tổng chi ngân sách địa phương: 4.157,982 tỷ đồng/DT: 6.891,157 tỷ đồng, đạt 60,3% dự toán địa phương
- Thu nội địa: 1.449,390 tỷ đồng/DT: 2.126 tỷ đồng, đạt 68% dự toán địa phương
- Thu từ hoạt động xuất khẩu, nhập khẩu: 201,771 tỷ đồng, 75% dự toán địa phương
- Chi XDCB tập trung phân bổ theo tiêu chí: 275,441 tỷ đồng/DT: 350,4 tỷ đồng, đạt 78,6% dự toán địa phương
- Chi thường xuyên: 2.981,543 tỷ đồng, đạt 68,2% dự toán địa phương (đã bao gồm chi từ nguồn dự phòng)
Tháng 8/2017
(Báo cáo số 163/BC-UBND ngày 05/9/2017 của UBND tỉnh)
Tổng thu ngân sách nhà nước trên địa bàn: 1.464,053 tỷ đồng/DT:  2.396 tỷ đồng, đạt 61% dự toán địa phương Tổng chi ngân sách địa phương: 3.434,094 tỷ đồng/DT: 6.891,157 tỷ đồng, đạt 50% dự toán địa phương
- Thu nội địa: 1.302,199 tỷ đồng/DT: 2.126tỷ đồng, đạt 61% dự toán địa phương
- Thu từ hoạt động xuất khẩu, nhập khẩu: 161,854 tỷ đồng, đạt 60% dự toán địa phương
- Chi đầu tư phát triển: 377,202 tỷ đồng/DT: 726,4 tỷ đồng, đạt 52% dự toán địa phương
- Chi thường xuyên: 2.504,191 tỷ đồng, đạt 57% dự toán địa phương
- Chi thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia, chương trình mục tiêu từ nguồn ngân sách Trung ương bổ sung (bao gồm chi thực hiện các dự án từ nguồn vốn nước ngoài): 275,521 tỷ đồng, đạt 18% dự toán
Tháng 7/2017
(Báo cáo số 144/BC-UBND ngày 07/8/2017 của UBND tỉnh)
Thu ngân sách trên địa bàn: 1.294,772 tỷ đồng/DT 2.396 tỷ đồng, đạt 54% dự toán địa phương Tổng chi ngân sách địa phương: 2.939,331 tỷ đồng/DT 6.891,157 tỷ đồng, đạt 42,7% dự toán địa phương
- Thu nội địa: 1.148,621 tỷ đồng/DT 2.126  tỷ đồng, đạt 54% dự toán địa phương
- Thu từ hoạt động XNK: 146,151 tỷ đồng, đạt 54% dự toán địa phương
- Chi XDCB tập trung phân bổ theo tiêu chí:197,368 tỷ đồng/DT 350,4 tỷ đồng, đạt 56,3% dự toán địa phương
- Chi thường xuyên: 2.178,063 tỷ đồng, đạt 49,8% dự toán địa phương
6 tháng đầu năm 2017
(Báo cáo số 125/BC-UBND ngày 13/7/2017 của UBND tỉnh)
Tổng thu ngân sách trên địa bàn: 1.074,254 tỷ đồng/DT 2.396 tỷ đồng, đạt 45% dự toán địa phương Tổng chi ngân sách địa phương: 2.484,262 tỷ đồng/DT 6.891,157 tỷ đồng, đạt 36% dự toán địa phương
- Thu nội địa: 942,186 tỷ đồng/DT 2.126 tỷ đồng, đạt 44% dự toán địa phương
- Thu từ hoạt động XNK: 132,068 tỷ đồng, đạt 49% dự toán địa phương
- Chi đầu tư phát triển: 246,782 tỷ đồng/DT 726,4 tỷ đồng, đạt 34% dự toán địa phương
- Chi thường xuyên: 1.800,792 tỷ đồng, đạt 41% dự toán địa phương
Tháng 5/2017
(Báo cáo số 101/BC-UBND ngày 7/6/2017 của UBND tỉnh)
Tổng thu ngân sách trên địa bàn: 829.234 triệu đồng/KH 2.396.000 triệu đồng, đạt 35% dự toán địa phương giao Tổng chi ngân sách địa phương: 1.977.416 triệu đồng/KH 6.891.157 triệu đồng, đạt 29% dự toán địa phương giao
- Thu nội địa: 720.355 triệu đồng/KH 2.126.000 triệu đồng, đạt 34% dự toán
- Thu XNK: 108.879 triệu đồng/KH 270.000 triệu đồng, đạt 40% dự toán
- Chi XDCB tập trung phân bổ: 159.025 triệu đồng/350.400 triệu đồng, đạt 45%
- Chi thường xuyên: 1.446.363 triệu đồng/KH 4.372.898 triệu đồng, đạt 33% dự toán
Tháng 4/2017
(Báo cáo số 83/BC-UBND ngày 8/5/2017 của UBND tỉnh)
Tổng thu ngân sách trên địa bàn: 604.515 triệu đồng/KH 2.396.000 triệu đồng, đạt 25% dự toán địa phương giao Tổng chi ngân sách địa phương: 1.565.075 triệu đồng/KH 6.891.157 triệu đồng, đạt 22,7% dự toán địa phương giao
- Thu nội địa: 511.063 triệu đồng/KH 2.126.000 triệu đồng, đạt 24% dự toán
- Thu XNK: 93.452 triệu đồng/KH 270.000 triệu đồng, đạt 35% dự toán
- Chi XD CB tập trung phân bổ: 149.025 triệu đồng/350.400 triệu đồng, đạt 42,5%
- Chi thường xuyên: 1.140.312 triệu đồng/KH 4.372.898 triệu đồng, đạt 26,1% dự toán
Quý I/2017
(Báo cáo số 56/BC-UBND  ngày 05/4/2017 của UBND tỉnh)
Tổng thu ngân sách địa bàn (đến 30/3/2017): 446.538 triệu đồng/KH 2.396.000 triệu đồng, đạt 19% dự toán địa phương giao Tổng chi ngân sách địa phương (đến 30/3/2017): 1.146.755 triệu đồng/KH 6.891.157 triệu đồng đạt 17% dự toán địa phương giao
- Thu nội địa: 376.663 triệu đồng/KH 2.126.000 triệu đồng, đạt 18% dự toán
- Thu XNK: 69.875 triệu đồng/KH 270.000 triệu đồng, đạt 26% dự toán
- Chi xây dựng cơ bản tập trung phân bổ: 103.894 triệu đồng/350.400 triệu đồng, đạt 30% dự toán
- Chi thường xuyên: 777.531 triệu đồng/KH 4.372.898 triệu đồng, đạt 18% dự toán
Tháng 02/2017
(Báo cáo số 36/BC-UBND  ngày 06/3/2017 của UBND tỉnh)
Tổng thu NSNN từ đầu năm đến 24/2/2017: 197,43 tỷ đồng bằng 8,24% dự toán địa phương. Tổng chi NSĐP từ đầu năm đến 24/2/2017: 920,966 tỷ đồng, bằng 18,42% dự toán.
- Thu nội địa: 186,950 tỷ đồng, bằng 8,79% dự toán
- Thu từ hoạt động xuất, nhập khẩu: 10,473 tỷ đồng, bằng 3,88% dự toán
- Chi đầu tư XDCB: 145,5 tỷ đồng, bằng 8,78% dự toán
- Chi thường xuyên: 775,4 tỷ đồng, bằng 18,42% dự toán
Tháng 01/2017
(Báo cáo số 85/BC-KBQT ngày 24/01/2017 của KBNN Quảng Trị)
Tổng thu ngân sách nhà nước đến hết ngày 20/1/2017: 47.247 triệu đồng Tổng chi NSNN kế hoạch năm 2017 đến ngày 20/01/2017 : 365.545 triệu đồng, đạt 9,1% dự toán
- Thu nội địa: 42.909 triệu đồng, đạt 2,02% dự toán
- Thu XNK: 4.338 triệu đồng, đạt 1,61% dự toán
- Thu bổ sung từ NSTW: 326.685 triệu đồng, đạt 6,57% dự toán
- Chi thường xuyên: 322.843 triệu đồng, đạt 3,69% dự toán
- Chi đầu tư XDCB: 42.702 triệu đồng, đạt 5,4% dự toán
Tháng 11/2016
(Báo cáo số 221/BC-UBND ngày 06/12/2016 của UBND tỉnh)
Tổng thu ngân sách nhà nước năm 2016 ước thực hiện: 7.394,701 tỷ đồng, đạt 105% dự toán địa phương và bằng 95% năm 2015 Tổng chi ngân sách địa phương năm 2016 ước đạt: 7.045,602 tỷ đồng/KH 6.126,367 tỷ đồng bằng 115% dự toán địa phương và bằng 114% so với cùng kỳ năm 2015
- Thu NSNN trên địa bàn ước thực hiện: 2.152 tỷ đồng, đạt 100% dự toán địa phương - Chi đầu tư phát triển ước thực hiện: 1.495,570 tỷ đồng/KH 1.249,623 tỷ đồng, đạt 119,68% dự toán
- Chi thường xuyên ước thực hiện: 4.188,383 tỷ đồng/3.587,221 tỷ đồng, đạt 116,76% dự toán
Tháng 10
(Báo cáo số 2959/BC-STC ngày 26/10/2016 của Sở Tài chính)
Tổng thu ngân sách nhà nước trên địa bàn đến ngày 20/10/2016: 1.501,442 tỷ đồng/2.752 tỷ đồng, đạt 55% dự toán địa phương Tổng chi ngân sách địa phương đến ngày 20/10/2016: 3.956,512 tỷ đồng/6.126,367 tỷ đồng, đạt 64,6% dự toán địa phương
- Thu nội địa: 1.272,446 tỷ đồng/1.852 tỷ đồng, đạt 69% dự toán
- Thu XNK: 228,996 tỷ đồng/900 tỷ đồng, đạt 25,4% dự toán

 
- Chi thường xuyên: 2.885,587 tỷ đồng/3.587,221 tỷ đồng, đạt 80,4& dự toán
-  Chi XDCB tập trung: 165,048 tỷ đồng/197,38 tỷ đồng, đạt 83,6% dự toán
9 tháng đầu năm 2016
(Báo cáo số 164/BC-UBND ngày 07/10/2016 của UBND tỉnh)
Tổng thu ngân sách nhà nước trên địa bàn từ đầu năm đến ngày 30/9/2016: 1.335,564 tỷ đồng, đạt 48,53% dự toán năm 2016 Tổng chi ngân sách địa phương từ đầu năm đến ngày 30/9/2016: 5.389,758  tỷ đồng, đạt 69,5% dự toán năm 2016
- Thu nội địa: 1.108,830 tỷ đồng, đạt 59,87% dự toán
- Thu hoạt động XNK: 226,734 tỷ đồng, đạt 25,19% dự toán
- Chi thường xuyên: 3.961,113 tỷ đồng, đạt 75,99% dự toán
- Chi vốn XD CB: 1.428,645 tỷ đồng, đạt 56,18% dự toán

 
Tháng 8/2016
(Báo cáo số 146/BC-UBND ngày 08/9/2016 của UBND tỉnh)
Tổng thu NSNN trên địa bàn đến ngày 20/8/2016: 1.183.726 triệu đồng, đạt 43,01% dự toán Tổng chi NSNN đến ngày 20/8/2016: 4.438.654 triệu đồng, đạt 57,86% KH
- Thu nội địa: 979.521triệu đồng, đạt 52,89% dự toán
- Thu XNK: 204.205 triệu đồng, đạt 22,69% dự toán
- Thu bổ sung từ TW: 2.454.051 triệu đồng, đạt 63,63% dự toán
- Chi thường xuyên: 3.433.783 triệu đồng, đạt 65,88% KH
-  Chi ĐTXD CB: 849.734 triệu đồng, đạt 41,26% KH
- Chi CTMT, CTQG: 40.706 triệu đồng, đạt 51,96% KH
- Trái phiếu Chính phủ: 69.431 triệu đồng, đạt 32,74% KH
Tháng 7/2016
(Báo cáo số 120/BC-UBND ngày 08/8/2016 của UBND tỉnh)
Tổng thu ngân sách trên địa bàn đến 31/7/2016: 1.102 tỷ đồng Tổng chi ngân sách địa phương: 3.834 tỷ đồng
- Thu nội địa: 905 tỷ đồng, đạt 48,9% dự toán
- Thu xuất nhập khấu: 197 triệu đồng, đạt 21,98% dự toán
- Chi xây dựng cơ bản đạt 31,69% dự toán
- Chi thường xuyên đạt 59,27% dự toán
- Chi CTMTQG đạt 60,09%
- Chi TPCP đạt 44,22%
6 tháng đầu năm 2016
(Báo cáo số 115/BC-UBND ngày 01/8/2016 của UBND tỉnh)

 
Tổng thu ngân sách trên địa bàn: 933,4 tỷ đồng, đạt 34% dự toán địa phương Tổng chi ngân sách địa phương: 2.332,782  tỷ đồng, đạt 39,6% dự toán địa phương
- Thu nội địa: 747,34 tỷ đồng, bằng 45% dự toán
- Thu từ hoạt động XNK: 186,06 tỷ đồng, bằng 21,2% dự toán
- Chi thường xuyên: 1.703,424 tỷ đồng, bằng 48,91% dự toán
- Chi đầu tư phát triển: 278,889 tỷ đồng, bằng 22,32% dự toán
Tháng 5/2016 (Báo cáo số 83/BC-UBND ngày 06/6/2016 của UBND tỉnh) Tổng thu NSNN đến ngày 24/5/2016: 2.403.599 triệu đồng, đạt 36,37% dự toán năm 2016 Tổng chi NSNN đến ngày 24/5/2016: 2.535.336 triệu đồng, đạt 33,78% dự toán năm 2016
- Thu nội địa: 557.252 triệu đồng, đạt 30,09% dự toán
- Thu XNK: 109.966 triệu đồng, đạt 12,14% dự toán
- Thu bổ sung NSTW: 1.736.381 triệu đồng, đạt 45,02% dự toán
- Chi thường xuyên: 2.115.674 triệu đồng, đạt 40,59% dự toán
-  Chi ĐTXD CB: 384.455 triệu đồng, đạt 18,06% dự toán
- Chi CTMT: 18.168 triệu đồng, đạt 23,19% dự toán
- Chi TPCP: 17.039 triệu đồng, đạt 19,88% dự toán
Tháng 4/2016  
(Báo cáo số 68/BC-UBND ngày 05/5/2016 của UBND tỉnh)

 
Tổng thu NSNN đến ngày 25/4/2016: 2.114.357 tỷ đồng, đạt 31,99% dự toán địa phương Tổng chi NSNN đến ngày 25/4/2016: 1.943,211 tỷ đồng, đạt 26,27% dự toán địa phương  
- Thu nội địa: 460,837 tỷ đồng, đạt 24,88% dự toán
- Thu XNK:  109,293 tỷ đồng, đạt 12,14% dự toán
- Thu bổ sung NSTW: 1.547,224 tỷ đồng, đạt 40,04% dự toán

 
- Chi thường xuyên : 1.665,913 tỷ đồng, đạt 31,96% dự toán
- Chi ĐTXDCB : 247,854 tỷ đồng, đạt 12,15% dự toán
- Chi CTMT: 10,571 tỷ đồng, đạt 13,49% dự toán
- Chi TPCP: 18,873 tỷ đồng, đạt 23,76% dự toán
Quý 1/2016
(Báo cáo số 52/BC-UBND ngày 04/4/2016 của UBND tỉnh)

 
Tổng thu NSNN đến ngày 23/3/2016: 1.282.098 triệu đồng, đạt 19,40% dự toán Tổng chi NSNN: 1.398.499 triệu đồng, đạt 19,12%KH
- Thu nội địa: 252.072 triệu đồng, đạt 13,61% KH
- Thu XNK: 82.311 triệu đồng, đạt 9,15% KH
- Thu bổ sung NSTW: 947.715 triệu đồng, đạt 24,57% KH
- Chi thường xuyên: 1.244.370 triệu đồng, đạt 23,87% KH
- Chi đầu tư XDCB : 154.129 triệu đồng, đạt 7,33% KH
Tháng 02/2016 (Báo cáo số 32/BC-UBND ngày 04/3/2016 của UBND tỉnh)
 
Tổng thu NSNN đến ngày 24/02/2016: 499.283 triệu đồng, đạt 7,55% dự toán năm 2016 Tổng chi NSNN ngày 24/02/2016: 964.512 triệu đồng, đạt 18,06% dự toán năm 2016
- Thu nội địa: 185.447 triệu đồng, đạt 10,01% dự toán
- Thu XNK: 40.454 triệu đồng, đạt 4,49% dự toán
- Thu bổ sung NSTW: 273.382 triệu đồng, đạt 7,09% dự toán
- Chi thường xuyên: 846.701 triệu đồng, đạt 17,91% dự toán
- Chi ĐTXDCB : 108.169 triệu đồng, đạt 19,47% dự toán
- Chi CTMT : 198 triệu đồng, đạt 33,56% dự toán
Tháng 01/2016 (Báo cáo số 20/BC-UBND ngày 29/1/2016 của UBND tỉnh) Tổng thu NSNN đến ngày 24/01/2016: 82.048 triệu đồng, đạt 3,19% dự toán năm 2016 Tổng chi NSNN ngày 24/01/2016: 140.161 triệu đồng, đạt 2,08% dự toán năm 2016 (chi thường xuyên)
- Thu nội địa: 69.365 triệu đồng, đạt 4,15% dự toán
- Thu XNK: 12.683 triệu đồng, đạt 1,41% dự toán
 

  Ý kiến bạn đọc

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây